МСФЗ КРОК ЗА КРОКОМ: ОБЛІК ЗГІДНО МСФЗ  ЯК КЛЮЧ ДО ПРОСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСА.
 
Програма курсу:
 

МОДУЛЬ 1
1-й день  

Тема № 1. Короткий огляд недавно прийнятих стандартів, застосовних для звітності за рік
• Нові стандарти
• Змінені стандарти
• Нові роз'яснення КМСФЗ
• Нові та змінені Стандарти, які застосовуються в звітності за роки, наступні за звітним

Тема №2 Облік основних засобів (IAS 16) Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність (IFRS 5). Знецінення активів (IAS 36)
• Класифікація основних засобів. Особливості обліку нерухомості та іншого майна.
• Первісна і подальша оцінка основних засобів.
• Наступні витрати. Підхід до обліку поточних витрат; заміна компонентів, ремонти, модернізація і ін. поліпшення. 

• Загальні правила амортизації. Вартість, яка амортизується сума, методи амортизації,
• Визнання та оцінка активів, призначених для продажу
• Оцінка суми очікуваного відшкодування (вартості) активів. Основні правила.
• Розкриття інформації в примітках

             
2-й день    

Тема №3 Облік нематеріальних активів (IAS 38)
• Особливості визнання та оцінки.
• Витрати на дослідження і розробку
• Амортизація нематеріальних активів.
• Вибуття активів.
• Розкриття інформації про нематеріальні активи.

Тема №4 Оренда майна (IAS 17). Інвестиційна нерухомість (IAS40)
• Види оренди, визнання і ризики
• Фінансова оренда (облік у орендаря і орендодавця)
• Операційна оренда (облік у орендаря і орендодавця)
• Зворотній оренда або продаж з наступною орендою.
• Первісне визнання та оцінка після початкового при знання інвестиційної нерухомості
• Розкриття інформації в звітності

   
            
3-й день    

Тема №5 Облік запасів (IAS 2)
• Системи обліку. Собівартість запасів. Аналіз витрат, що включаються в собівартість запасів.
• Вплив методів оцінки запасів на показники фінансової звітності.
• Особливість обліку товарів в дорозі, товарів на консигнації. Особливі угоди про продаж.
• Помилки при оцінці запасів.


Тема № 6 Виручка і витрати. Звітність про результати. (IFRS 15, IAS 19, IAS 20).
• Доходи. Визнання доходу. Послідовність облікової політики.
• Витрати: визначення витрат і види витрат
• Виплати працівникам.
• Облік урядових субсидій.


Тема №7 Договори підряду (IAS 11)
• Витрати і доходи за договорами підряду.
• Визнання доходів і витрат за договором підряду.
• Розкриття інформації про договори підряду.
            
МОДУЛЬ  2      
1-й день    

Тема №8 Застосування дисконтування, майбутня і теперішня вартість грошей. Регулювання оцінки активів при зменшенні їх корисності згідно МСФЗ.
• Основні концепції тимчасової вартості.
• Сутність процентної винагороди. Вибір належної процентної ставки
• Прості і складні відсотки; ануїтети
• Дисконтирование, порядок розрахунку.

Тема № 9 Облік фінансових інструментів (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9)
• Фінансові інструменти і фінансові активи.
• Чотири категорії фінансових активів.
• Визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань.
• Оцінка фінансових інструментів.
• Хеджування фінансових інструментів.
• Розкриття інформації про фінансові інструменти.

2-й день            
   Тема №10 Облік зобов'язань, забезпечень, резервів. Прибуток на акцію (IAS 37, IAS 33, IAS 12)
• Види зобов'язань.
• Дебіторська та кредиторська заборгованість.
• Умовні активи і умовні зобов'язання.
• Відкладені податки.
• Акціонерний капітал.
• Резерви. Прибуток на акцію.


Тема №11 Витрати на позики. Податок на прибуток (IAS 23, IAS 12)
• Підходи до обліку витрат на позики
• Капіталізація витрат на позики
• Податок на прибуток.
• Чистий прибуток або збиток за звітний період.
• Розкриття інформації у звіті
            
3-й день  

Тема № 12 Вплив змін валютних курсів (IAS 21)
• Поняття функціональної та іноземної валюти
• Проблема відображення різниці за період
• Валютно-обмінні операції
• Вплив зміни валютних курсів

Тема №13 Принципи формування і представлення фінансової звітності за МСФЗ (IAS 1, IAS 15, IAS 21, IAS 29)
• Загальні концептуальні засади МСФЗ, що регулюють формування звітності,
• Основні допущення.
• Якісні характеристики фінансової звітності
• Порядок подання та склад форм звітності.
• Активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати
• Визнання елементів фінансової звітності
• Оцінка елементів фінансової звітності
• Інформація, що підлягає окремому розкриттю
• Пояснювальна записка до фінансової звітності

Тема №14 Додаткова облікова інформація (IAS 8, IAS 10, IAS 34)
• Розкриття інформації про фундаментальні помилки.
• Розкриття інформації про зміни в обліковій політиці.
• Події після звітної дати.
• Проміжна звітність.
Тема №15 Перше застосування МСФЗ IFRS 1. Перехід на складання отче та по МСФО.
• Перше застосування МСФЗ - цільової перехідний стандарт IFRS 1
• Момент переходу на МСФЗ та баланс за МСФЗ
• Процедури трансформації елементів фінансової звітності
• Добровільні виключення для ретроспективного застосування
• Обов'язкові винятки для ретроспективного застосування
• Подання та розкриття перехідною інформації. Коригування вступного сальдо і попереднього балансу по МСФО.
• Основні нестиковки в обліках по МСФЗ і ПСБО

МОДУЛЬ 3  Консолідована фінансова звітність     
  
1-й день   

Тема № 16 Облік інвестицій та участі у спільній діяльності
(IAS 28, IFRS10, IFRS11, IFRS12).
• Методи оцінки інвестицій в балансі підприємства
• Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства.


2-й день  

• Вкладення в спільну діяльність.
• Облік купівлі компаній
• Облік об'єднання інтересів.
• Звітність про асоційованих компаніях
• Розкриття інформації про об'єднання компаній.
• Консолідована фінансова звітність і порядок її складання.
        
3-й день   Практичне заняття на прикладі реальних ситуацій
            
            


 
           

г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua