ЗМІСТ КУРСУ ФІНАНОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

План курсу «Фінансовий менеджмент»


ТЕМА 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
1.1 Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту
1.2 Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю фірми
1.3 Принципи та функції фінансового менеджменту
1.4 Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві
1.5 Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
1.6 Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту


ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ, ПРАВОВЕ І ПОДАТКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ
2.1 Середовище бізнесу - системи права і оподаткування
2.2 Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу
2.3 Податкове планування на підприємстві як метод фінансового менеджменту
2.4 Фінансове середовище і фінансове забезпечення бізнесу: фінансові ринки (грошовий ринок, ринок капіталів, ринки фінансових інструментів)
2.5 Фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які надають послуги, банківський сервіс)


ТЕМА 3. ФІНАНСОВИЙ І УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1 Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві
3.2 Фінансова звітність - віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків на підприємстві
3.2.1 Баланс
3.2.2 Звіт про прибутки і збитки
3.2.3 Звіт про рух грошових коштів
3.2.4 Звіт про власний капітал
3.2.5 Примітки до звітності
3.3 Презентація фінансової звітності як засіб залучення капіталу
3.4 Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства


ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ прибутковий бізнес
4.1 Суть понять «доходи», «витрати», «прибуток / збиток»
4.2 Види і класифікація витрат
4.2.1 Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
4.2.2. Класифікація витрат для прийняття рішень
4.2.3 Класифікація витрат з метою планування і контролю
4.3 Методи обчислення функцій витрат
4.3.1 Технологічний аналіз
4.3.2 Аналіз рахунків
4.3.3 Метод візуального пристосування
4.3.4 Метод найбільшого і найменшого значень
4.3.5 Регресійний аналіз методом найменших квадратів
4.4 Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP - аналіз)
4.4.1 Маржинальний дохід
4.4.2 Точка беззбитковості
4.4.3 Зона безпеки
4.4.4 Графік беззбитковості
4.4.5 Операційний важіль (леверидж)
4.5 Методи калькулювання собівартості продукції
4.5.1 Калькуляції з повним розподілом витрат і по змінним витратам
4.5.2 Методи розподілу витрат
           4.5.2.1 Традиційний метод розподілу накладних витрат
4.5.2.2 Функціональний метод розподілу накладних витрат (Activity Based Costing)
4.5.2.3 Принцип розумної достатності при побудові системи Activity Based Costing
4.5.2.4 Критерії вибору методу розподілу накладних витрат
4.6 Розробка політики ціноутворення
4.6.1 Етапи ціноутворюючим процесу
4.6.2 Основні методи визначення базової ціни


ТЕМА 5. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИХ КАПІТАЛОМ
5.1 Бюджетування в системі фінансового планування
5.1.1 Принципи побудови системи бюджетного управління
5.1.2 Види і типи бюджетів
5.1.3 Методи складання бюджетів
5.2 Складання бюджетів
5.2.1 Бюджет продажів
5.2.2 Бюджет виробництва
5.2.3 Бюджет прямих витрат на матеріали
5.2.4 Бюджет прямих витрат на оплату праці
5.2.5 Бюджет виробничих накладних витрат
5.2.6 Бюджет запасів
5.2.7 Бюджет комерційних і адміністративних витрат
5.2.8 Складання прогнозних звітів: звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, прогнозний баланс
5.3 Контроль і аналіз бюджетних показників


ТЕМА 6. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ДІАГНОСТИКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ФІРМИ
6.1 Аналіз як функція фінансового менеджменту
6.2 Мета, завдання і методи фінансового аналізу та діагностика фінансового становища фірми
6.2.1 Мета і завдання фінансового аналізу
6.2.2 Методи фінансового аналізу
6.2.3 Діагностика фінансового становища
6.2.4 Прогнозування фінансового стану фірми
6.3 Аналіз коефіцієнтів
6.3.1 Аналіз ліквідності підприємства
6.3.2 Аналіз ділової активності підприємства
6.3.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства
6.3.4 Аналіз ефективності діяльності підприємства
6.3.5 Аналіз ринкової активності підприємства
6.4 Використання результатів аналізу в цілях розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами фірми

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ РОБОЧИХ КАПІТАЛОМ
7.1 Суть робочого капіталу.
7.1.1 Оборотні активи і зобов'язання: види і класифікація
7.1.2 Класифікація оборотного капіталу
7.1.3 Політика фінансування постійних і змінних оборотних активів
7.2 Управління грошовими коштами та їх еквівалентами
7.2.1 Грошові кошти як найбільш ліквідний актив
7.2.2 Зберігання та управління залишками грошових коштів.
7.2.3 Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові карти, віртуальні ринки і гроші.
7.3 Управління дебіторською заборгованістю
7.3.1 Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії
7.3.2 Кредитна політика та політика стягнення дебіторської заборгованості
7.3.3 Стимулювання покупців до повернення боргів. гнучкі контракти
7.3.4 Аналіз кредитоспроможності клієнтів та резерви неоплачених рахунків
7.4 Управління товарно-матеріальними запасами
7.4.1 Види і форми існування запасів
7.4.2 Аналіз ризиків, витрат і вигод, пов'язаних з використанням запасів. норми запасів
7.4.3 Контроль стану запасів
7.4.4 Розрахунок оптимальної потреби підприємства в запасах, оптимального обсягу і частоти замовлень
7.4.5 Оборотність запасів
7.5 Фінансування поточних активів
7.5.1 Політика фінансування поточних активів
7.5.2 Кредиторська заборгованість. Формування відносин з кредиторами
7.5.3 Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів в розрахунках
7.5.4 Різні умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт)
7.6 Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація)
7.7 Фінансовий цикл


ТЕМА 8. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ
8.1 Логіка фінансових операцій
8.2 Концепція вартості грошей у часі
8.2.1 Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів
8.2.2 Прості і складні відсотки. Майбутня і справжня вартість грошей. Грошові потоки - нарощування і дисконтування.
8.3 Нарощення і дисконтування за простою схемою відсотків
8.4 Нарощення і дисконтування за складною схемою відсотків
8.5 Ануїтети
8.6 Облік інфляції при оцінці вартості грошей у часі


ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ
9.1 Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня)
9.2 Оцінка вартості різних видів облігацій
9.3 Оцінка прибутковості облігацій при погашенні та викуп
9.4 Акції
9.4.1 Оцінка вартості простих акцій
9.4.2 Оцінка вартості привілейованих акцій
9.5 Ризик і прибутковість
9.6 Похідні фінансові інструменти


ТЕМА 10. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ
10.1 Капітал. компоненти капіталу
10.1.1 Власний капітал
10.1.2 Позиковий капітал
10.1.3 Основні відмінності між власним і позиковим капіталом
10.2 Методи і моделі оцінки вартості капіталу
10.2.1 Вартість власного капіталу
10.2.2 Вартість позикового капіталу
10.3 Середньозважена вартість капіталу (WACC)
10.3.1 Методика визначення WACC
10.3.2 Складнощі, що виникають при визначенні WACC. Гранична вартість капіталу
10.3.3 Вартість капіталу як інструмент прийняття рішень
10.4 Фінансовий і сукупний леверидж
10.5 Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних чинників на його вартість
10.6 Емісійна та дивідендна політика
10.7 Складання графіків повернення позикових коштів


ТЕМА 11. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
11.1 Інвестиційний проект - поняття, види
11.2 Технологія планування інвестиційних проектів, етапи аналізу інвестиційних проектів і прийняття рішень про інвестування
11.2.1 Попередній аналіз інвестиційного проекту
11.2.2 Маркетинговий аналіз
11.2.3 Технічний аналіз
11.2.4 Фінансово-економічний аналіз
11.2.5 Інституційний аналіз
11.2.6 Аналіз ризиків
11.2.7 Етапи процесу прийняття рішення про капіталовкладення
11.3 Методи оцінки інвестиційних проектів, облік додаткових чинників
11.3.1 Чиста приведена вартість
11.3.2 Період окупності
11.3.3 Дисконтований період окупності
11.3.4 Показник прибутковості інвестицій
11.3.5 Рентабельність вкладеного капіталу
11.3.6 Внутрішня ставка прибутковості
11.3.7 Взаємовиключні інвестиційні проекти
11.4 Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів
11.5 Оцінка проектів з нерівними термінами реалізації
11.5.1 Метод ланцюгового повтору (найменшого спільного кратного)
11.5.2 Метод нескінченного ланцюгового повтору
11.5.3 Метод еквівалентного ануїтету (еквівалентних річних витрат)
11.6 Облік факторів невизначеності і ризику. Методи оцінки ризику
11.6.1 Аналіз чутливості
11.6.2 Аналіз сценаріїв
11.6.3 Імітаційне моделювання
11.6.4 Використання ставки дисконтування з поправкою на ризик
11.7 Внесок в сумарний ризик фірми: портфельний підхід
11.8 Керуючі опціони
 
По закінченню курсу та успішного виконання контрольної роботи / іспиту видається
Диплом міжнародного зразка Diploma «Financial Management and Financial analysis», Dip FM (ICFM, Великобританія), який визнаний у всьому світі.


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua